Flyer Viterra 2020

Saaten Union има десетилетна традиция както в областта на традиционното растениевъдството, така и в тази на междинните и покривни култури, а с прилагане на съвременни технологии участва успешно в разработването на най-добри решения за земеделските стопани.

В к а м п а н и я т а з а 2 0 2 0 г . п р е д л а г а м е к а к т о 3 в е ч е познати смески: Viterra Avic, Viterra MP, Viterra MR така и 4 н о ви: Vi t e r ra TOPGRÜN, Viterra Trio Plus, Viterra Vital Eco и Viterra Rapid.


Descarca